Про кафедру

інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

Історія та діяльність кафедри

     Кафедру створено 1 листопада 2006 року (наказ по університету № 202 осн/д від 30.10.2006).

Історія та діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненького державного гуманітарного університету.     Початковий склад налічував 15 викладачів, з яких 3 кандидати наук – к.т.н. Батишкіна Ю. В., к.п.н. Антонюк М. С., к.т.н. Бабич С. М., Гаврюсєва Т. О., Гнедко Н. М., Громов Д. О., Гульчук В. А., Люлька А. А., Марач І. В., Остапчук Н. О., Павлова Н. С., Полюхович Н. В., Парховнюк Г. О., Шинкарчук Н. В., Шроль Т. С.

     З моменту заснування до 2017 р. очільником кафедри була Батишкіна Юлія Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент. У 1998 році закінчила факультет математики та інформатики Рівненського державного педагогічного інституту. У 2005 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно в 2011 році. Щорічно, у період з 2011 р. – 2016 р., була головним координатором Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих»; з 2017 р. – організатор Всеукраїнської науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень». Нагороджена почесними грамотами Рівненської ОДА, Рівненської обласної ради. Переможець конкурсу «Молодий науковець РДГУ», обласного конкурсу у номінації «Наукова зміна». Нагороджена дипломом «Менеджер науки РДГУ». Пріоритетними напрямками наукових досліджень є розробка прикладного програмного забезпечення та web-застосунків. Під керівництвом Батишкіної Ю. В. написано більше двадцяти бакалаврських та магістерських робіт. Серед них є переможці у конкурсах студентських наукових робіт. Творчий доробок налічує понад 40 наукових та науково-методичних праць.

 

     У січні 2018 р. завідувачем кафедри стає Павлова Наталія Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент. У 1995 році Історія та діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненького державного гуманітарного університету. закінчила факультет математики та інформатики Рівненського державного педагогічного інституту. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидат педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика). Вчене звання доцента присвоєно у 2012 році. Не зупиняється на досягнутому, постійно самовдосконалюється. Так у 2018 році пройшла міжнародне стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) на факультеті математики, фізики та інформатики. За сумлінну працю, вагомі досягнення у навчальній, науковій, виховній роботі неодноразово відзначена почесними грамотами. Нагороджена дипломом «Кращий науковець року». Основними напрямками наукових досліджень є: вибрані питання методики інформатики; сучасні інформаційні технології в освіті. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

 

Історія та діяльність кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненького державного гуманітарного університету.    З жовтня 2018 року кафедру очолює Войтович Ігор Станіславович – доктор педагогічних наук, професор, випускник фізико-технологічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (2000 р.), новатор, основоположник багатьох успішних проектів, серед яких: науково-практичні конференції Регіонального, Всеукраїнського та Міжнародного рівня «Наука, освіта, суспільство очима молодих», «Інформаційні технології в професійній діяльності», «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання»; організація та проведення вебінарів та тренінгів для підвищення кваліфікації викладачів ЗВО; електронні навчальні курси на базі платформи дистанційного навчання LMS Moodle.

     Керівник ряду наукових тем та проектів: «Удосконалення підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності» (код державної реєстрації 0115U004523); «Хмаро орієнтоване середовище навчання майбутніх учителів» (код державної реєстрації 0117U004902); «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» (код державної реєстрації 0121U110506).

    Під керівництвом проф. Войтовича І. С. успішно захистили кандидатські дисертації: Гнедко Н.М. Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти", Рівне, 2015. Крутова Н. І. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти", Рівне, 2016. Михасюк К.В. Формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів у процесі навчально-виробничої практики в коледжах економічного профілю : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти", Рівне, 2017. Докторську дисертацію захистив Малежик П. М. Теоретичні й методичні засади технічної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій : [спец.] 13.00.02 «теорія та методика навчання (технічні дисципліни)» Київ, 2020.

     Бере активну участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента та члена постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова). Входить до професійних об’єднаннях за спеціальністю ГО «Рівне ІТ Кластер», де активно співпрацює із представниками ІТ-компаній та освітніх і державних установ. Займається дослідженнями в галузі використання комп’ютерної техніки у викладанні природничих і технічних дисциплін та підготовці фахівців до використання комп’ютерної техніки в професійній діяльності за що був неодноразово нагороджений почесними відзнаками Управління освіти і науки Рівненської ОДА, Рівненської обласної ради. Переможець конкурсу «Молодий науковець РДГУ», дипломом «Менеджер науки РДГУ».

     Склад кафедри сьогодні формують висококваліфіковані працівники РДГУ: проф. Войтович І. С., доц. Антонюк М. С., доц. Батишкіна Ю. В., доц. Бабич С. М., доц. Гнедко Н. М., доц. Музичук К. П., доц. Остапчук Н. О., доц. Павлова Н. С., доц. Петренко С. В., доц. Полюхович Н. В., доц. Шинкарчук Н. В., доц. Шліхта Г. О., доц. Шроль Т. С., ст.в. Гаврюсєва Т. О., ст.в. Гульчук В. А.,ст.в. Ляшук Т. Г., ст.в. Шидловський А. І., ст.лаб. Литвак Л. П.

    Творчий доробок кафедри складає – 5 монографій, понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників, понад 250 наукових публікацій, серед яких є такі, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection.

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 205

  • dummy kiktmvi@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search